Privacy

Slijkerman Kalanchoë hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.


Privacy_Policy_02.png

Slijkerman Kalanchoë kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze dienstverlening wenst te krijgen, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen.

Indien u zaken met ons wil doen of wij met u (uw bedrijf of het bedrijf waar u voor werkt) zullen wij tot een overeenkomst komen. In dat geval hebben wij verschillende gegevens van u nodig, waaronder ook persoonsgegevens. U kunt dan denken aan de volgende persoonsgegevens: (zakelijke) contactgegevens (naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens ter uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst en/of u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk uitvoering te geven aan onze dienstverlening en/of overeenkomst en/of u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Slijkerman Kalanchoë.

Slijkerman Kalanchoë maakt op haar website ook gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website.

Privacy_Policy_03.png

Slijkerman Kalanchoë verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. Slijkerman Kalanchoë kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Slijkerman Kalanchoë. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Slijkerman Kalanchoë heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Slijkerman Kalanchoë zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht, op basis van een gerechtvaardigd belang of middels uw toestemming.

In het geval van een gerechtvaardigd belang van Slijkerman Kalanchoë zullen wij uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet bovenmatig schaden. U heeft in dat geval te allen tijden het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het geval van toestemming heeft u te allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Privacy_Policy_04.png

Slijkerman Kalanchoë verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Slijkerman Kalanchoë zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:
• te voldoen aan een juridisch verzoek; of
• om de rechten of eigendom van Slijkerman Kalanchoë te beschermen en verdedigen; of
• te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Slijkerman Kalanchoë of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige geval verwerkt worden door derden. Slijkerman Kalanchoë kan bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met u. Deze leveranciers zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

Privacy_Policy_05.png

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Slijkerman Kalanchoë zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Privacy_Policy_06.png

Slijkerman Kalanchoë zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Slijkerman Kalanchoë bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

Privacy_Policy_07.png

Slijkerman Kalanchoë neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Privacy_Policy_08.png

U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit (het recht om te vragen om de gegevens die wij over u verwerken over te dragen aan u of aan een andere organisatie).
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar info@slijkerman.nl sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Slijkerman Kalanchoë zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij zullen altijd ons uiterste best doen om uw verzoeken in te willigen. Toch is dit niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Tot slot heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij is bereikbaar via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Privacy_Policy_09.png

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Slijkerman Kalanchoë zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Slijkerman Kalanchoë raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Slijkerman Kalanchoë uw informatie beschermt.

Privacy_Policy_10.png

Slijkerman Kalanchoë ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Slijkerman Kalanchoë niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M.A. Beerepoot via marloes@slijkerman.nl of telefonisch via 0031(0)72 5711502.


Slijkerman Kalanchoë
Veenhuizerweg 40 a
1704 DP Heerhugowaard